Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Artikkel 1 - Definisjoner I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner: Angrerettfrist: den perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett; Forbruker: en fysisk person som ikke handler som ledd i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet, og som inngår en fjernsalgsavtale med en næringsdrivende; Dag: kalenderdag; Varighetstransaksjon: En fjernsalgsavtale knyttet til en serie produkter og/eller tjenester der forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over tid; Varig databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon adressert til ham personlig på en måte som gjør det mulig å konsultere og gjennomgå den lagrede informasjonen i fremtiden og i uendret form. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å trekke seg fra fjernsalgsavtalen innen angrefristen; entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr varer og/eller tjenester til forbrukere på avstand; fjernsalgsavtale: en avtale der det innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av varer og/eller tjenester, til og med inngåelsen av avtalen, utelukkende brukes ett eller flere fjernkommunikasjonsmidler; fjernkommunikasjonsmidler: midler som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren møtes i samme rom samtidig. Generelle vilkår og betingelser: entreprenørens gjeldende generelle vilkår og betingelser.

Artikkel 2 - Den næringsdrivendes identitet E-postadresse: Info@diloza.com

Artikkel 3 - Anvendelse Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra entreprenøren og for alle fjernsalgsavtaler og bestillinger inngått mellom entreprenør og forbruker. Teksten til disse generelle vilkårene vil bli gjort tilgjengelig for forbrukeren før fjernsalgsavtalen inngås. Hvis dette ikke er rimelig mulig, må det før inngåelsen av fjernsalgsavtalen angis at de generelle vilkårene kan sees i entreprenørens lokaler, og de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på forespørsel. Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene, uten hensyn til forrige avsnitt og før inngåelsen av fjernsalgsavtalen, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en enkel måte på et varig medium. Dersom dette ikke med rimelighet er mulig, skal det før inngåelsen av fjernsalgsavtalen angis hvor de generelle vilkårene kan konsulteres elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens anmodning. Dersom det i tillegg til disse generelle vilkårene gjelder særlige produkt- eller tjenestevilkår, får nr. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg den bestemmelsen som er gunstigst for ham. Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller annulleres, skal kontrakten og disse vilkårene for øvrig forbli i kraft, og den aktuelle bestemmelsen skal umiddelbart etter gjensidig avtale erstattes av en bestemmelse som ligger så nær formålet med den opprinnelige bestemmelsen som mulig. Situasjoner som ikke dekkes av disse generelle vilkårene, skal vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene. Uklarheter om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser skal tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene.

Artikkel 4 - Tilbudet Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, må dette angis eksplisitt i tilbudet. Tilbudet er ikke bindende. Selskapet har rett til å endre og tilpasse tilbudet. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av

produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en korrekt vurdering av tilbudet. Hvis entreprenøren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet er ikke bindende for entreprenøren. Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke gi opphav til kompensasjon eller kansellering av avtalen. Bilder av produkter er en sann representasjon av produktene som tilbys. Selskapet kan ikke garantere at de viste fargene samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder særlig prisen, eksklusive fortollingskostnader og importmoms. Disse tilleggskostnadene vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten anvender de spesielle reglene for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordningen gjelder hvis varene importeres til bestemmelseslandet i EU, noe som er tilfelle i dette tilfellet. Post- og/eller kurertjenesten krever inn merverdiavgiften (sammen med eventuelle fortollingskostnader) fra mottakeren av varene; eventuelle fraktkostnader; måten avtalen inngås på og hvilke handlinger som kreves for å inngå avtalen; hvorvidt angreretten gjelder; hvordan betaling, levering og oppfyllelse av avtalen skal gjennomføres; fristen for aksept av tilbudet eller fristen for når den næringsdrivende garanterer prisen; nivået på tariffen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn standard grunntariff for den kommunikasjonsmetoden som brukes; om avtalen arkiveres etter at den er inngått, og i så fall hvordan forbrukeren kan få tilgang til den; hvordan forbrukeren kan kontrollere opplysningene han har gitt i forbindelse med avtalen før avtaleinngåelsen, og om nødvendig korrigere dem; om avtalen kan inngås på andre språk enn nederlandsk; atferdsreglene som den næringsdrivende har undertegnet, og hvordan forbrukeren kan få tilgang til disse atferdsreglene elektronisk; og fjernsalgsavtalens minste varighet i tilfelle en transaksjon av lengre varighet. Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, materialtype.

Artikkel 5 - Avtalen Avtalen inngås, med forbehold for bestemmelsene i nr. 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene som er fastsatt der. Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet på elektronisk måte, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottakelsen av aksepten av tilbudet på elektronisk måte. Så lenge den næringsdrivende ikke har bekreftet mottakelsen av denne aksepten, kan forbrukeren gå fra avtalen. Hvis avtalen inngås elektronisk, må den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sikre et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, må entreprenøren overholde passende sikkerhetstiltak. Entreprenøren kan - innenfor de juridiske rammene - informere seg om hvorvidt forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle omstendigheter og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernsalgsavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen av avtalen, med begrunnelse. Entreprenøren skal sende følgende informasjon til forbrukeren sammen med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på et varig medium: 1. Besøksadressen til entreprenørens forretningssted der forbrukeren kan rette eventuelle klager; 2. Vilkårene og måtene forbrukeren kan utøve angreretten på, eller, der det er relevant, tydelig informasjon om hvordan angreretten kan fravikes. 3. Informasjonen som må være tilgjengelig for

forbrukeren. Opplysninger om garantier og eksisterende ettersalgsservice. 4. Opplysningene som omfattes av artikkel 4 nr. 3 i disse vilkår og betingelser, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt disse opplysningene til forbrukeren før avtalen inngås. 5. Vilkårene for oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet. Når det gjelder en transaksjon på ubestemt tid, skal bestemmelsen i foregående ledd bare gjelde for den første leveransen. Hver kontrakt inngås på betingelse av at de aktuelle produktene er tilstrekkelig tilgjengelige.

Artikkel 6 - Angrerett Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å trekke seg fra kontrakten uten å oppgi noen grunn i en periode på 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter at forbrukeren eller en representant som forbrukeren har utpekt på forhånd og varslet entreprenøren, har mottatt produktet. I løpet av refleksjonsperioden må forbrukeren behandle produktet og emballasjen med forsiktighet. Han kan bare pakke ut produktet eller bruke det i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, returnerer han produktet til entreprenøren med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene som entreprenøren har gitt ham. Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, må han varsle entreprenøren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må varsle dette ved hjelp av en skriftlig melding / e-post. Når forbrukeren har varslet at han ønsker å utøve angreretten, må han returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert i tide, for eksempel ved hjelp av et forsendelsesbevis. Hvis forbrukeren ikke har uttrykt ønske om å utøve sin angrerett eller ikke har returnert varene til entreprenøren etter utløpet av periodene nevnt i nr. 2 og 3, er kjøpet et faktum.

Artikkel 7 - Kostnader ved avbestilling Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, er det forbrukeren som betaler kostnadene ved å returnere produktene. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil entreprenøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter avbestillingen. Dette er på betingelse av at produktet allerede er mottatt tilbake av entreprenøren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis for fullstendig retur.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten Selskapet kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i nr. 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten er bare gyldig dersom den næringsdrivende tydelig har angitt dette i tilbudet eller i det minste i god tid før avtaleinngåelsen. Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter: 1. som har blitt produsert av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner; 2. som klart er av personlig art; 3. som ikke kan returneres på grunn av sin art; 4. som ødelegges eller eldes raskt; 5. hvis pris er gjenstand for svingninger på finansmarkedet utenfor den næringsdrivendes kontroll; 6. for individuelle aviser og tidsskrifter; 7. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare hvis forseglingen er brutt av forbrukeren 8. for hygieneprodukter hvis forseglingen er brutt av forbrukeren. Utelukkelse av angreretten er bare mulig for tjenester: 1. knyttet til overnatting, transport, catering eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i løpet av en bestemt periode; 2. hvis levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke før angrefristen er utløpt; 3. knyttet til spill og lotterier.

Artikkel 9 - Pris I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, kan prisene på de tilbudte varene og/eller tjenestene ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av

endringer i merverdiavgiftssatser. I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet, som entreprenøren ikke har noen innflytelse på, med variable priser. Denne sammenhengen med svingninger og det faktum at prisene som er nevnt er veiledende priser, må nevnes i tilbudet. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de skyldes lovbestemte regler eller forskrifter. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt dem og: 1. de er et resultat av lovbestemte regler eller forskrifter, eller 2. forbrukeren har rett til å si opp avtalen fra den dagen prisøkningen trer i kraft. I henhold til § 5(1) i loven om omsetningsavgift fra 1968 skjer leveringen i det landet der transporten begynner. I den foreliggende saken finner denne leveringen sted utenfor EU. Deretter vil post- eller kurertjenesten kreve innførselsmerverdiavgift eller toll av kunden. MVA vil derfor ikke bli belastet den næringsdrivende. Det tas forbehold om trykkfeil i alle priser. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil. I tilfelle trykk- og settefeil er entreprenøren ikke forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti Entreprenøren garanterer at produktene og / eller tjenestene oppfyller kontrakten, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige kravene til sunnhet og / eller brukbarhet og de juridiske og / eller offentlige forskriftene som gjelder på datoen for kontraktsinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn normal bruk. En garanti fra den næringsdrivende, produsenten eller importøren berører ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan ha overfor den næringsdrivende på grunnlag av avtalen. Eventuelle defekte eller feil leverte produkter må meldes skriftlig til den næringsdrivende innen 14 dager etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand. Entreprenørens garantiperiode tilsvarer fabrikkens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for forbrukerens individuelle bruk eller for råd om bruk eller bruk av produktene. Garantien gjelder ikke hvis: forbrukeren har reparert og / eller modifisert de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og / eller modifisert av tredjeparter; de leverte produktene har blitt utsatt for unormale forhold eller på annen måte har blitt behandlet uforsiktig eller har blitt behandlet i strid med entreprenørens instruksjoner og / eller instruksjonene på emballasjen; manglene skyldes helt eller delvis regler som myndighetene har fastsatt eller vil fastsette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

Artikkel 11 - Levering og utførelse Entreprenøren skal utvise størst mulig aktsomhet ved mottak og utførelse av produktbestillinger. Uten at det berører det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis levering er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette innen 30 dager etter at bestillingen er plassert. I så fall har forbrukeren rett til å si opp kontrakten uten kostnader og rett til kompensasjon. I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil entreprenøren refundere beløpet som er betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest 14 dager etter oppløsningen. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg umulig, vil entreprenøren forsøke å levere et erstatningsprodukt. Senest ved levering vil det bli klart og forståelig angitt at en erstatningsvare vil bli levert. Med erstatningsartikler kan ikke angreretten utelukkes. Kostnadene ved en eventuell

returforsendelse bæres av gründeren. Risikoen for skade og / eller tap av produktene hviler på entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og varslet til entreprenøren, med mindre annet er eksplisitt avtalt.

Artikkel 12 - Transaksjoner av lengre varighet: varighet, oppsigelse og forlengelse Oppsigelse Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubegrenset avtale som involverer regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, i samsvar med de avtalte oppsigelsesreglene og med en maksimal oppsigelsestid på en måned. Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester ved utløpet av den fastsatte perioden i samsvar med gjeldende oppsigelsesregler og med en oppsigelsesfrist på høyst én måned. Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene: når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller innen en bestemt periode; i det minste si dem opp på samme måte som de ble inngått av ham; alltid si dem opp med samme oppsigelsestid som entreprenøren har satt for seg selv. Fornyelse En tidsbegrenset kontrakt inngått for regelmessig levering av varer (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode. Uavhengig av forrige avsnitt kan en tidsbestemt avtale som er inngått for regelmessig levering av aviser og tidsskrifter, stilltiende fornyes for en bestemt periode som ikke overstiger tre måneder, forutsatt at forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen ved utløpet av fornyelsesperioden med høyst én måneds varsel. En tidsbestemt avtale om regelmessig levering av varer eller tjenester kan bare fornyes stilltiende på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si den opp med høyst én måneds varsel, og høyst tre måneders varsel dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn månedlig, levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter. En tidsbegrenset kontrakt om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter på introduksjonsbasis (prøve- eller introduksjonsabonnement) skal ikke fornyes stilltiende og skal automatisk opphøre ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden. Varighet Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med inntil én måneds varsel, med mindre rimelighetshensyn taler mot oppsigelse før utløpet av den avtalte perioden.

Artikkel 13 - Betaling Med mindre annet er avtalt, skal de beløp forbrukeren skal betale, betales senest 7 virkedager etter at angrefristen nevnt i artikkel 6 nr. 1 har begynt å løpe. Når det gjelder en avtale om levering av en tjeneste, skal denne perioden begynne å løpe etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen av avtalen. Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er gitt eller nevnt til entreprenøren. Ved manglende betaling fra forbrukeren har entreprenøren, med forbehold om juridiske begrensninger, rett til å belaste de rimelige kostnadene som forbrukeren har blitt informert om på forhånd.

Artikkel 14 - Klageprosedyre Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til entreprenøren innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene, med en fullstendig og tydelig beskrivelse av disse. Klager som sendes til entreprenøren vil bli besvart innen 14 dager fra mottakelsen. Hvis en klage krever en forventet lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen de 14 dagene med en melding om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar. Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren. En klage suspenderer

ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren angir noe annet skriftlig. Hvis en klage blir funnet berettiget av entreprenøren, vil entreprenøren etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 - Tvister Bare nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom entreprenøren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for. Også hvis forbrukeren er bosatt i utlandet.